عضویت    ورود
ورود به سایت
» اداره كل امور اداری و مالی

اداره كل امور اداری و مالی

  نام و نام نام خانوادگی: ابراهیم حقدادی
سمت: مدیرکل امور اداری و مالی  
مدرك تحصیلی:
سوابق اجرایی: مسئول آموزش دهیاریهای استان، کارشناس دفتر مطالعات و امور ایمنی و بازسازی مدیریت بحران استان، رییس دفتر استاندار گلستان
 مسئول دفتر:  حسین صبوری نیا
تلفن دفتر: 32480105