عضویت    ورود
ورود به سایت
» اداره کل هماهنگی اموراقتصادی و بین الملل

اداره کل هماهنگی اموراقتصادی و بین الملل

 

 نام و نام خانوادگی: عباس اغنامی                                                                                    

سال تولد: 1346         کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم‌ها و بهره‌وری
سوابق مدیریتی:
1-    معاون مدیر صنایع روستایی    1373 لغایت 1379
2-    مدیر صنایع روستایی 1379 لغایت  1384
3-    سرپرست معاونت صنایع و توسعه مکانیزاسیون  مهر ماه 1384 لغایت اردیبهشت 85
4-    مدیر صنایع کشاورزی و جانشین معاونت صنایع و توسعه مکانیزاسیون 1385 لغایت 1387
5-    مدیر دفتر فنی، امور پیمان و قردادهای سازمان جهاد کشاورزی گلستان در سال 1393
6-     مدیر امور برنامه و بودجه سازمان جهادکشاورزی از اسفند 1393 تا آذر 1396
سوایق اجرایی و عضویت در کمیته‌ها:
1-    مسئول تهیه برنامه صنعت و معدن منطقه گرگان ذیل کمیته صنعت و معدن استان مازندران در برنامه ایران در افق 1400 در سال 75
2-    مسئول گروه تدوین برنامه صنعت، معدن و صنایع دستی استان گلستان در برنامه سوم توسعه استان
3-    مسئول گروه تدوین برنامه طرح تعیین اولویت‌های صنایع تبدیلی اسنان گلستان در سال 1381
4-    نماینده سازمان جهادکشاورزی در انتقال نواحی صنعتی به شرکت شهرک‌های صنعتی
5-    نماینده سازمان جهاد کشاورزی در ستاد جلب و تشویق سرمایه‌گذاری استان تا سال 1386
6-     نماینده ستاد جلب و تشویق سرمایه‌گذاری استان در نمایشگاه اختصاصی استان گلستان در کشور امارات
7-    نماینده سازمان جهادکشاورزی در کمیته بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی تا سال 1387
8-    عضو کمیته ماده 4 ضوابط استقرار صنایع در محیط زیست از ابتدای تشکیل تا سال 1387
9-    عضو گروه های کارشنا سی کارگروه نوسعه صادرات ( صنعت و معدن و کشاورزی) تا سال 1387
10-    عضو گروه کارشناسی کارگروه صنعت و معدن تا سال 1387
11-      مسئول کمیته تدوین سند توسعه صنایع تبدیلی استان در سال 1393
12-      دبیر کمسیون معاملات سازمان جهادکشاورزی در سال 1393
13-      دبیر کمسیون انتخاب مشاور سازمان جهادکشاورزی در سال 1393
14-      نماینده سازمان جهاد کشاورزی در کمیته امور پیمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1393
15-      نماینده سازمان جهاد کشاورزی در کارگروه آمایش استان گلستان
16-نماینده سازمان جهاد کشاورزی در کمیته‌ تخصیص منابع و کمیته حقوق ارتفاقی و زیرساخت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی  استان گلستان
17-   نماینده سازمان جهادکشاورزی در کمیته بررسی پروژه‌های قابل واگذاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
18-      مسئول تدوین سند اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
19-      عضو کمیته تخصصی سرمایه‌ی انسانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان
20-      عضو کارگروه توسعه مدیریت سازمان جهاد کشاورزی گلستان
21-      عضو کمیته اجرایی نظام نوین ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گلستان
22-      عضو شورای مرکز رشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
مسئول دفتر: سیدکاظم حسینی
تلفن و فاکس دفتر: 32480465