عضویت    ورود
ورود به سایت
» دفتر برنامه ریزی, نوسازی وتحول اداری استانداری گلستان

دفتر برنامه ریزی, نوسازی وتحول اداری استانداری گلستان

 نام و نام خانوادگي:  علی نذیری

سمت:  سرپرست دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداری گلستان
مسئول دفتر: محمد علی نیا
تلفن و فاکس دفتر: 32480461