عضویت    ورود
ورود به سایت
» دفتر برنامه ریزی, نوسازی وتحول اداری استانداری گلستان

دفتر برنامه ریزی, نوسازی وتحول اداری استانداری گلستان

 نام و نام خانوادگي:  علی نذیری

سمت:  مدیرکل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداری گلستان
 مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد علوم سیاسی- کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی
مسئول دفتر: محمد علی نیا
تلفن و فاکس دفتر: 32480461

 

 

سوابق اجرایی:
- مدیرکل برنامه ریزی، نوسازی وتحول اداری
- مدیرکل امور اجتماعی وفرهنگی استانداری(95-92)
- معاون هماهنگی واجرایی حوزه استاندار(96- 95)
- معاون دفتراموراجتماعی وفرهنگی استانداری(92-86)
- دبیرکارگروه فرهنگی واجتماعی استان
- ناظراجرای طرح آمارگیری سازمانهای مردم نهاد دراستان 1389 
- دبیرستاد هفته دولت دراستانداری 1391-1384
- دبیرطرحهای سالم سازی سواحل 95-92
- بازرس کارگروه پیشگیری مبارزه با رشوه استانداری 1391 – (ادامه دارد)
- دبیرکمیته سیاسی ومشارکت انتخابات دراستانداری 1388
- اقدام جهت تدوین کتابنامه دومین دوره شوراهای استان
- شرکت دردوره های آموزشی تخصیصی دروزارت کشور واستانداری – بیش از 700 ساعت
- دبیرکارگروه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی استان
- عضو شورای آموزش و پرورش استان 
- دبیرکارگروه ارتقاءامنیت اجتماعی استان
- ناظرطرح پیمایش وسنجش سرمایه اجتماعی دراستان ( دونویت)
- عضو کارگروه ارتقاء سلامت وامنیت غذایی استان